Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby posiadali Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i programów firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o..

Prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach, przy ul. 3 maja 6 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • realizacji obowiązków TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony praw firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych firmie TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o.;
 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firmą TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na firmie TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. pod adresem: ul. 3 maja 6, 05-080 Mościska, pod numerem telefonu 22 721 05 58 lub pod adresem e-mail tdz@technikadlazdrowia.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.